Príspevok na starostlivosť o dieťa

 • Vážení rodičia, 

  Zákon č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 513/2010 Z. z., zákona
  č. 468/2011 Z. z., zákona č. 364/2013 Z. z. zákona č.347/2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa .
   Rodič alebo zákonný zástupca dieťaťa (je osoba, ktorej je dieťa zverené do náhradnej starostlivosti na základe právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu ďalej len zákonný zástupca) si môže uplatniť nárok na poberanie príspevku na starostlivosť o dieťa do 3 rokov dieťaťa.

  Štát poskytuje príspevok rodičom alebo zákonnému zástupcovi dieťaťa a úhradu za starostlivosť o dieťa. Nárok si môže uplatniť rodič alebo zákonný zástupca dieťaťa, ktorý má trvalý pobyt na území SR, vykonáva zárobkovú činnosť, alebo študuje a zabezpečuje starostlivosť o dieťa do veku 3 rokov pomocou poskytovateľa (fyzickej alebo právnickej osoby na túto činnosť určenej) na území SR.

  • príspevok poskytuje Úrad práce, rodiny a sociálnych vecí SR
  • rodič alebo zákonný zástupca podá žiadosť o príspevok na starostlivosť o dieťa v mieste trvalého bydliska
  • rodič alebo zákonný zástupca výdavky, ktoré vynaložil na starostlivosť o dieťa podloží dokladom o úhrade za starostlivosť o dieťa
  • doloží OP preukaz
  • rodný list dieťaťa
  • Zmluvu o poskytovaní starostlivosti o dieťa uzatvorenú s poskytovateľom starostlivosti
  • doklad o výdavkoch, ktoré za starostlivosť uhradil poskytovateľovi

  Príspevok na starostlivosť o dieťa sa mení od 1.1.2016

  Plné znenie zákona, si môžete stiahnuť TU